Na temelju objavljenog javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Stručni suradnik za turizam i investicije (od dana 09. listopada 2023. godine) pozivamo Vas na razgovor dana 24. listopada 2023. godine (utorak), s početkom u 10.30 sati na adresi Zagrebačka 44, Sisak.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Na razgovor ne pristupaju kandidati koji su na svoju e-mail adresu dobili obavijesti o neispunjavanju formalnih uvjeta i/ili nepravovremenim prijavama.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.