Zaklada Hrvatska za djecu objavila je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

  1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  3. javne ustanove
  4. tijela državne uprave
  5. tijela jedinica lokalne samouprave 6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Za potrebe ovog Javnog poziva, program podrazumijeva neprekidni tijek aktivnosti kroz duže vremensko razdoblje i provodi se prema redovnim poslovnim procedurama i standardima pravne osobe – prijavitelja, dok projekt podrazumijeva privremeni poduhvat pravne osobe – prijavitelja s precizno utvrđenim ciljevima, očekivanim rezultatima, potrebnim financijskim sredstvima i planiranim rokovima izvedbe.

Aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. (Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja:

  1. sustava obiteljskih potpora
  2. skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  3. zdravstvene zaštite majke i djeteta
  4. odgoja i obrazovanja
  5. izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece.

Krajnji korisnici programa/projekata u svezi s kojima se traži (su)financiranje u sklopu programa/projekata prijavljenih temeljem ovog Javnog poziva mogu biti samo i isključivo djeca kako su definirana člankom 7. Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“.

Ciljevi koji se žele postići provedbom prijavljenih programa/projekata moraju biti jasno definirani i moraju biti mjerljivi kada god je to objektivno moguće. Pritom je obavezno prikazati planiranu metodologiju nadzora i kontrole provedbe programa/projekata, odnosno nadzora i kontrole periodičnog i ukupnog napretka, tj. djelotvornosti odnosnih programa/projekata.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 1.500,00 €, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 20.000,00 €. Navedeni iznosi odnose se na najniži, odnosno najviši pojedinačni iznos s kojim Zaklada može (su)financirati prijavljeni program/projekt temeljem ovog Javnog poziva, a ne odnose se na ukupnu vrijednost prijavljenog programa/projekta.

Vremensko razdoblje za provedbu programa/projekata prijavljenih u sklopu ovog Javnog poziva može trajati najduže 14 mjeseci i to u razdoblju od početno 01. listopada 2024. godine do zaključno 01. prosinca 2025. godine. Radi izbjegavanja dvojbe, kada se radi o programima, isti mogu započeti i prije 01. listopada 2024. godine, ali aktivnosti i povezani troškovi za koje se podnosi prijava na Javni poziv trebaju biti planirani, tj. provedeni u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju, a kada se radi o projektima, isti moraju započeti i završiti u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju.

Prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata temeljem ovog Javnog poziva vrše se samo i isključivo elektroničkim putem i to on-line popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca koji će tijekom cjelokupnog trajanja razdoblja za podnošenje prijava biti dostupan na službenim internetskim stranicama Zaklade ( www.zhzd.hr ) u rubrici Pravne osobe, podrubrici Otvoreni javni pozivi.

Rok: 29.4.2024.

Poveznica: Zaklada Hrvatska za djecu – JAVNI POZIV ZA PRAVNE OSOBE (zhzd.hr)