Četvrtak, veljača 20, 2020
Naslovnica Blog

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13) u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 300.000.000,00 HRK je nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prijave na predmetni Poziv moguće je predati od 02. ožujka 2020. godine od 11:00 sati, a Poziv je otvoren do 28. veljače 2021. ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Više o Pozivu potražite OVDJE

370.625,00 kuna za OPG Židak!

OPG-u Židak Kristina odobrena je potpora za tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” u iznosu od 370.625,00 kuna. Sjedište OPG-a nalazi se u Desnom Trebarjevu, općina Martinska Ves. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Židak primarno se bavi stočarstvom te jednim dijelom ratarstvom. Dobivena sredstva korisnica će uložiti u kupnju poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne mehanizacije i opreme, točnije u kupnju traktora, sakupljača sijena, roto brane, omotača bala, malčera i tanjurača. Provedbom ovog projekta OPG Židak modernizirati će i unaprijediti poslovanje na gospodarstvu.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Uspostava reciklažnih dvorišta

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.

Više informacija na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uspostava-reciklaznih-dvorista/

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. otvoren je do 18. ožujka 2020.

Ovaj javni poziv objavljen je na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv namijenjen strukovnim udrugama koje djeluju u turizmu i ugostiteljstvu za sufinanciranje projekata strukovnih udruga.

Rok za dostavu prijava – 13. ožujka 2020.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje projekata stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koji daju dodanu vrijednost djelatnicama/icima i članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala i, u konačnici, povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske.

Iznos zatraženih sredstava po projektu koji se može prijaviti i ugovoriti:

 • najmanje 40.000,00 kn      · najviše 200.000,00 kn

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% vrijednosti projekta.

Prihvatljivi prijavitelji: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja

Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 15. travnja 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja započeti od 01.01.2020.:

– seminari, radionice, kongresi i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga

– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

Prihvatljivi troškovi:

 1. ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti)
 2. putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
 3. oprema i roba (u pravilu do 10%)
 4. ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

Kontakti: Dijana Lipovac i Antonio Čerkez (dlipovac@rk-smz.hr; acerkez@rk-smz.hr; ) 044/544-205

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini

I ove godine našim poljoprivrednicima stavljamo na raspolaganje sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjena prijenosu znanja, savjetovanju poljoprivrednika, povećanju konkurentnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, poticanju udruživanja i suradnje, promicanju proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom kvalitete, povećanju dohotka pokretanjem i razvojem nepoljoprivrednih djelatnosti, obnavljanju poljoprivrednog proizvodnog potencijala, razvoju šumskih područja i poboljšanju održivosti šuma kao i lokalnom razvoju kroz inicijativu LEADER.

Kroz indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini planirana je objava više od 20 natječaja, s ukupno više od 1,1 milijardu kuna raspoloživih sredstava.

U 2020. nastavlja se potpora rastu i razvoju malog gospodarstva putem financijskih instrumenata – novog oblika financiranja kroz koji je dostupno više od 920 milijuna HRK za ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo.

Indikativni plan objave natječaja 2020. je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a dostupan je OVDJE

111.187,50 kuna za OPG Piškor!

OPG Piškor Ivan prijavio je projekt na tip operacije 6.3.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” i dobio potporu u iznosu od 111.187,50 kuna. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Piškor bavi se ratarstvom i uzgojem ovaca. Dobivena sredstva korisnik će uložiti u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme (traktor, malčer, prskalica i roto kosa). Sjedište OPG-a nalazi se u mjestu Gračanica Šišinečka pokraj Gline. Provedbom ovog projekta OPG Piškor modernizirati će i unaprijediti poslovanje na gospodarstvu.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18), stekla status potpomognutog područja.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

U užem smislu, korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave da u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima (Narodne novine, br. 118/18) kao nositelji upravljanja razvojem potpomognutih područja, dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2020. godini, usklađene s ciljevima Programa. Više informacije možete pronaći OVDJE

370.625,00 kuna za OPG Hadrović iz Žirčice!

OPG Hadrović Josip iz Žirčice, općina Martinska Ves prijavio je projekt na tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” i dobio potporu u iznosu od 370.625,00 kuna. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Hadrović bavi se stočarstvom, a dobivena sredstva  korisnik će uložiti u kupnju stoke (svinje, ovce, junice) i poljoprivredne mehanizacije i opreme (traktor, kombajn i balirka). Provedbom ovog projekta OPG Hadrović modernizirati će i unaprijediti poslovanje na gospodarstvu te povećati proizvodni kapacitet.

Projekt pripremila i provodi SI-MO-RA.

Ministarstvo turizma osiguralo do 25 milijuna kuna za javnu turističku infrastrukturu

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini za koji je osigurano do 25 milijuna kuna namijenjenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javni poziv otvoren je do 1. svibnja 2020.godine.

 • Predmet sufinanciranja su:
  – Plaže
  – Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  – Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
 • Mogu se javiti: gradovi, općine i županije

  Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn ovisno o prijavitelju.

  Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske:

  1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90% III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%
  2. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90% V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%

  Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 1. svibnja 2020. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

  Za više informacija slobodno nas kontaktirajte: Dijana Lipovac i Antonio Čerkez (dlipovac@rk-smz.hr; acerkez@rk-smz.hr; ) 044/544-205