Objavljen je natječaj za podmjeru 6.4. „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnost“ – tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Visina potpore do 200.000 eura bespovratno, intenzitet potpore do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura (izračunava Savjetodavna služba).

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

  1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
  2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: -usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima -usluge u društvenim djelatnostima -intelektualne usluge
  3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju (14.2.2020) odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata

Korisnik koji razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za tu djelatnost mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

U slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Pokazatelji: projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Napomena: Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno preko Portala ponuda za svaki prihvatljivi trošak obvezan je prikupiti najmanje dvije valjane ponude različitih proizvođača izdane od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje, a koje ispunjavaju uvjete iz tražene tehničke specifikacije/troškovnika i Poziva za dostavu ponuda.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 6. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 6. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

Svi zainteresirani mogu se javiti na 095/308-9201 i 099/803-2559 te na ruralni@simora.hr